Manege Bria

Algemene voorwaarden pensionstalling bij Bria

Stalovereenkomst Manege Bria

 

Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1

Op alle rechtsbetrekkingen die de stalhouder in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de aan deze akte gehechte algemene voorwaarden van toepassing.

Looptijd:

Artikel 2

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opzegging:

Artikel 3

De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de klant als door de stalhouder worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand en opzegging dient te geschieden voor de 1e van de maand.

Beëindiging overeenkomst en ontruiming:

Artikel 4

Het is de stalhouder toegestaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:

indien de klant ten aanzien van de betaling van het stalgeld in verzuim is;

indien de klant, ondanks voorafgaande waarschuwing door de stalhouder, nalaat zijn paard op deugdelijke wijze te verzorgen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de klant de gehuurde paarden box per beëindigings datum te ontruimen en het bedrijf van de stalhouder ten spoedigste te verlaten met medeneming van al zijn eigendommen.

Prijs, betaling en prijswijzigingen:

Artikel 5

De prijs van het stalgeld voor de overeengekomen prestaties wordt vooraf met u doorgesproken. Stalgeld is inclusief B.T.W.. Dit bedrag dient voor de 1e dag van de kalendermaand waarop het stalgeld betrekking heeft worden voldaan op Rabobanknummer NL34RABO031.73.68.117 t.n.v. Manege Bria, Andijk o.v.v. naam, boxnummer en maand.

In het geval dat de eerste stallingstermijn korter is dan 1 maand, wordt het stalgeld naar ratio berekend.

Manege Bria hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.

Manege Bria heeft het recht om de prijs van het stalgeld te verhogen. Indien de inkoopprijzen van grondstoffen door onvoorziene omstandig heden stijgen kan manege Bria dit doorberekenen aan pensiongasten.

De klant heeft het recht, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Wijzigingen in het BTW tarief worden ten alle tijden aan de klant doorberekend.

Huur van de paardenbox:

Artikel 6

De stalhouder verhuurt aan de klant een vaste paardenbox, welke deel uitmaakt van de accommodatie.

Alleen in overleg met de stalhouder, kan de klant een ander paard in de box stallen.

In het stalgeld is het gebruik van de accommodatie inbegrepen.

In het all inclusive stalgeld is het gebruik van de mogelijkheid het paard/de pony te weiden in de groepsweide inbegrepen.

In het stalgeld is het gebruik van een zadelkast (middel) inbegrepen.

In het stalgeld is de mogelijkheid om, per pensiongast, 1 trailer op het terrein van manege Bria te stallen inbegrepen. De gestalde trailer dient rijwaardig te zijn en voorzien van een geldig kenteken. 

Gebruik van de accommodatie en stalling van eigendommen bij manege bria geschiedt op eigen risico.

Vermelde stallingsprijzen per box, per maand zijn gebaseerd op een huurovereenkomst van een jaar.

Gebruik en onderverhuur

Artikel7

De klant is verplicht de gehuurde paardenbox overeenkomstig de bestemming te gebruiken als stalruimte voor zijn paard. Een ander gebruik dan hier omschreven, is zonder toestemming van de stalhouder niet toegestaan.

Het is de klant niet toegestaan de gehuurde paardenbox aan derden onder te verhuren of anderszins in gebruik af te staan.

De klant is verplicht zich aan de gedragsregels van de manege te houden.

Veranderingen

Artikel 8

Het aanbrengen door de klant van voorzieningen binnen en/of buiten de paardenbox is uitsluitend toegestaan in overleg met de stalhouder.

Ophangen van losse voorwerpen in de box geschiedt op eigen risico. Hooinetten in of voor de box zijn niet toegestaan. Uitgezonderd indien medisch noodzakelijk, na overleg met de directie, een fijnmazig hooinet zo hoog mogelijk opgehangen.

Het is niet toegestaan losse voorwerpen voor de box op te slaan. Toegestaan is 1 halster, 1 deken en emmertjes eigenvoer welke klaargezet kan worden voor de voerders. Overige voorwerpen dienen opgeborgen te worden in de aan u ter beschikking gestelde zadelkast.

Bij beëindiging van de overeenkomst dient de klant de paardenbox te herstellen en op te leveren in de oorspronkelijke staat.

Zadelkast

Artikel 9

De klant krijgt een afsluitbare zadelkast toegewezen. Eigendommen van de klant behoren uitsluitend in deze kast te worden opgeborgen.

De klant is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de zadelkast.

Het niet exclusieve gebruik van de faciliteiten van de accommodatie

Artikel 10

De stalhouder biedt de klant de mogelijkheid om tijdens de openingstijden van de accommodatie gebruik te maken van:

Rijhallen

Buitenmanege

Longeer paddocks

Paddocks

Gezamenlijke weide

Het gebruik van bovenstaande faciliteiten betreft steeds een niet-exclusief gebruik. Dit houdt onder meer in, dat tijdens manege lessen, evenementen of andere activiteiten door- of vanwege de stalhouder, het gebruik beperkt kan worden.

De levering van voer en stalbedekking

Artikel 11

De stalhouder levert aan de klanten 2kg krachtvoer of 1kg muesli per dag.

De stalhouder levert 2x daags ruwvoer.

De stalhouder levert stro aan de klanten die zelf hun box uitmesten.

Pensionklant die een box huurt die door ons uitgemest wordt mogen zonder overleg van de stalhouder geen stro pakken.

Het zelf pakken van hooi of kracht voer is niet toegestaan.

Indien de klant, om wat voor reden dan ook, geen gebruik wenst te maken van het door manege Bria aangeboden krachtvoer, stro of hooi is er geen recht op restitutie van het pensiongeld of een gedeelte daarvan.

De verzorging

Artikel 12

Pensionklant verklaart dat bij aanvang van de stalling het paard gezond is en van alle inentingen is voorzien. Bij het aangaan van de overeenkomst dient het inentingsbewijs en een copy van het paspoort te worden overlegd.

De stalhouder behoudt zich het recht voor om het paard eventueel te laten onderzoeken, mocht het vermoeden bestaan van een besmettelijke ziekte, de hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de pensionklant.

De verzorging van het paard houdt het volgende in:

1.       Voeding:

Het paard wordt door de stalhouder 2x daags krachtvoer en 2x daags hooi gevoerd.

2.       Medische verzorging:

Het paard moet ieder jaar worden ingeënt, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen. De eigenaar dient er zelf zorg voor te dragen dat het paard op tijd ingeënt wordt. De eigenaar zorgt voor eigen rekening voor periodieke ontwormen.

Het schoonmaken en uitmesten van de paardenbox

Artikel 13

Indien u laat uitmesten door de stalhouder, geschiedt dit 3 x per week.

Op zondagen wordt er niet uitgemest.

Indien u zelf uitmest mag u dagelijks uitmesten, met uitzondering van zondag. Wel mag er op zondag de natte plekken en mest worden verwijdert uit de boxen maar niet aangevuld worden met schoon stro.

Stro wordt beschikbaar gesteld door de stalhouder.

De stalhouder zorgt voor opslag en afvoer van de mest.

De klant is verplicht om na het uitmesten de stalgangen of na gebruik van de binnen-of buitenbak, paddocks en het terrein rondom de manege dit netjes achter te laten en de mest op te ruimen.

De klant is verplicht de accommodatie netjes te houden en de door de klant zelf veroorzaakte rommel zelf op te ruimen.

De deelname aan lessen, individueel of in groepsverband met eigen paard/pony

Artikel 14

De deelname aan de groepsles geschiedt met het paard van de klant en is geheel op eigen risico. Voor pensionklanten geldt dat zij in de groepslessen kunnen meerijden tegen een gereduceerd tarief.

Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

Aansprakelijkheid van de stalhouder

Artikel 15

De stalhouder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de stalhouder aangeboden producten. De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade aan het paard. De stalhouder is slechts dan te opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de stalhouder die in zeer ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de stalhouder dient te worden betracht. De aansprakelijkheid van de stalhouder voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de stalhouder zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Stalling van uw paard, gebruik van de accommodatie en weiden van uw paard bij manege Bria geschiedt voor eigen risico.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

Artikel 16

De klant is jegens de stalhouder en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.

De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder inbegrepen zijn paard of pony, die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Voor aanvang van het ingaan van deze overeenkomst bent u gewezen op de aanwezigheid van de voorwaarden en huisregels op de site van manege Bria. Door uw paard in stalling te zetten en gebruik te maken van de accommodatie van manege Bria gaat u accoord met deze voorwaarden.